Warning: session_start(): open(/tmp/sess_f250795a4f61006b25118054a59d5bae, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/volhovmo/public_html/index.php:26) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26
"> Àíòåííà àâòîìîáèëüíàÿ CB T3-27 MAG - - -
 
 
!
- +7(812) 980 3155.
 
    

Àâòîçàï÷àñòè ÂÀÇ
Àâòîìîáèëüíûå õîëîäèëüíèêè
Àëêîòåñòåðû
Àêñåññóàðû
Âèäåîðåãèñòðàòîðû
Àíòèðàäàðû
Ðàçíîå
Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû
Êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêèå, ðàçúåìû
Ëàìïû
Èíñòðóìåíòû
Êñåíîí
Íàêëåéêè
Ìàñëà
Ïðîòèâîóãîííûå ñèñòåìû
Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ
Îïòèêà
Ìóëüòèìåäèà
Ìåòàëëîðóêàâà
Ñâåòîäèîäû
Ñïåö. ïðîäóêòû
Ôàðû äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
Ôèëüòðû
Ùåòêè
Ýëåêòðîàêñåññóàðû
Äåôëåêòîðû

!

,Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû : Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû :

Àíòåííà àâòîìîáèëüíàÿ CB T3-27 MAG
...

Àíòåííà àâòîìîáèëüíàÿ CB T3-27 MAG


: 999.00.


:


CB T3 27 MAG (OPTIM) Ôèðìà ïðîèçâîäèòåëü: Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà, ìàãíèòíàÿ. ×àñòîòà: 26,850 - 27,450 Mhz Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 100 W Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå: 50 Îì SWR: 1,1 - 1,5 Âûñîòà àíòåííû: 620 ìì Êàáåëü:4 ì(RG-58A/U) Ìàãíèòíîå îñíîâàíèå: äèàìåòð 92 mm Òèï ðàçú¸ìà: PL 259

!
 

Copyright © -. All rights reserved. 2011


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_f250795a4f61006b25118054a59d5bae, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0