Warning: session_start(): open(/tmp/sess_9cc55974ea37efbeb4c0d018201c6184, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/volhovmo/public_html/index.php:26) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26
"> Ðàäèîñòàíöèÿ ALAN 100PLUS p/c 27ÌÃö - - -
 
 
!
- +7(812) 980 3155.
 
    

Àâòîçàï÷àñòè ÂÀÇ
Àâòîìîáèëüíûå õîëîäèëüíèêè
Àëêîòåñòåðû
Àêñåññóàðû
Âèäåîðåãèñòðàòîðû
Àíòèðàäàðû
Ðàçíîå
Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû
Êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêèå, ðàçúåìû
Ëàìïû
Èíñòðóìåíòû
Êñåíîí
Íàêëåéêè
Ìàñëà
Ïðîòèâîóãîííûå ñèñòåìû
Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ
Îïòèêà
Ìóëüòèìåäèà
Ìåòàëëîðóêàâà
Ñâåòîäèîäû
Ñïåö. ïðîäóêòû
Ôàðû äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
Ôèëüòðû
Ùåòêè
Ýëåêòðîàêñåññóàðû
Äåôëåêòîðû

!

,Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû : Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû :

Ðàäèîñòàíöèÿ ALAN 100PLUS p/c 27ÌÃö
...

Ðàäèîñòàíöèÿ ALAN 100PLUS p/c 27ÌÃö

(3 )

: 2100.00.


:


Êóïèòü ðàöèþ (ðàäèîñòàíöèþ) "Alan 100 Plus" - ýòî çíà÷èò èìåòü ó ñåáÿ "íà âîîðóæåíèè" ñàìóþ ðàñïðîñòðàíåííóþ è èñïûòàííóþ ãîäàìè ÑÂ-ðàäèîñòàíöèþ. Alan 100 Plus îáåñïå÷èò Âàì âñå îñíîâíûå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè. Ìîäóëÿöèÿ ÀÌ/FM ×àñòîòíûé äèàïàçîí - îò 26,965 äî 27,405 ÌÃö Íóëè/ïÿòåðêè (êàê îïöèÿ ) Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ - 40 Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà - 4 Âò Ðàçìåðû: 120õ31õ190 ìì (ØõÂõÃ) Îòäåëüíûå îïöèè : Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà Lemm AT-1500, ÀÒ-1700, AT71, AT72 è ò.ä. Êðîíøòåéíû Lemm TS05, TS07, TS64, TS65 è ò.ä. Ìàãíèòíûå îñíîâàíèÿ Lemm BA 110, BA 150

!
 

Copyright © -. All rights reserved. 2011


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_9cc55974ea37efbeb4c0d018201c6184, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0